جلسه سومتقارن Lecture three: Invariance & Symmetry

✓ تقارن

✓ تقارن در هنر

✓ تقارن از دوران یونان تا کپلر و تیکوبراهه

✓ تقارن آبستراکت

✓ symmetry

✓ The symmetry in art

✓ The symmetry from the Greek era to Kepler and Tycho-Brahe

✓ Absorption symmetry

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از