جلسه سومتغییر حالت و کیفیت Lecture Three: Bifurcation

✓ بررسی شیب منحنی سیستم در نقاط مختلف

✓ تعریف دوشاخگی

✓ معادلات رابطه تجربی

✓ نقش پارامتر کنترل در بروز دوشاخگی

✓ معادلات تکوینی و انواع آن

✓ انتقال بحرانی دوشاخگی و انواع آن

✓ Gradient of the curve of the system in different parts

✓ The definition of Bifurcation

✓ Equations of empirical relation

✓ The role of the control parameter in bifurcation

✓ Creational equations and its types

✓ Trans-critical bifurcation and its types

 

بازدیدها: 55

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از