جلسه هفتمتغییر توپولوژی فضای فازی Lecture Seven: Dimensions of space-time

✓ کنترل توپولوژی فضای فازی

✓ تغییر تعداد و کیفیت المان های فضای فازی

✓ بُعد موهومی فضای فازی

✓ دوشاخگی در فضای یک و چند بُعدی

✓ پدیده هیسترسیس در فضای فازی

✓ Control of the Phase space topology

✓ Changing the number and quality of phase space elements

✓ Imaginary dimension of phase space

✓ Bifurcation in one and multi-dimensional space

✓ Hysteresis phenomenon in phase space

بازدیدها: 35

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از