جلسه پنجماحتمال هیجان در بُعد مُوهومی Lecture five: The possibility of excitement in the imaginary

✓ علل مخالفت انیشتین و شرودینگر با قواعد تئوری کوانتوم

✓ متغیرهای پنهان انیشتین

✓ تفسیر کپنهاگ

✓ واهمدوسی

✓ ارتباط مرموز

✓ راه حل کاردانو برای معادله 

✓ تولد عدد i

✓ بُعد مُوهومی

✓ اعداد کمپلکس (مختلطو درک کاملتر از دنیا توسط آنها

✓ نتایج عملیات ریاضی بر روی اعداد مُوهومی

✓دامنه احتمال یک وضعیت، یک مقدار مُوهومی و احتمال یک وضعیت یک عدد واقعی است

✓ Einstein and Schrödinger’s opposition to the rules of quantum theory

✓ The hidden variables Einstein

✓ Copenhagen interpretation

✓ DE coherence

✓ Suspicious connections

✓ Cardano solutions for equation 

✓ The birth of number i

✓ Imaginary dimension

✓ Complex numbers and a more complete understanding of the world by their

✓ The results of mathematical operations on imaginary numbers

✓ Amplitude of the possibility of a situation is the imaginary number and the real number is The possibility of a situation

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از