جلسه سومقطعیت و تصویر خیال Lecture three: Certainty and Imagery

✓ طیف جذبی

✓ نوسانات موج ایستای الکترون در اطراف هسته

✓ اِشکال مدل دُوبروی

✓ نحوه قرار گرفتن شل الکترون و هسته اتم در حالت های مختلف تحریک شده

✓ تغییر مسیر اتم با انرژی نورهای ماوراء بنفش

✓ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در مورد کّمیت های انرژی و زمان

✓ معادله مشهور شرودینگر

✓ تابع موج

✓ اصل طرد پائولی

✓ ذرات فرمیون در فیزیک

✓ همبستگی

✓ کَف کوانتوم

✓ Absorption Spectrum

✓ Standing wave oscillation of electrons around the nucleus

✓ Problems of De Broglie model

✓ How the different shell of the nuclei of atoms in the excited state

✓ Redirect atomic energy ultraviolet lights

✓ Heisenberg’s uncertainty principle on the quantity of energy and time

✓ Schrödinger’s equation

✓ Wave function

✓ Pauli exclusion principle

✓ Fermion particles in physics

✓ Entanglement

✓ Quantum foam

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از