جلسه اولمقدمه ای بر هندسه خطوط موازی Lecture one: Introduction to Affine Geometery

✓ معادله یک سطح دو بُعدی در فضای سه بعدی

✓ فضاهای برداری

✓ تبدیل فضاهای برداری مهم

✓ ماتریس ها

✓ هندسه به زبان جبری

✓ دترمینانت

✓ هندسه خطوط موازی

✓ بردارهای پایه

✓ شرط جابجایی

✓ با هم جمع شدن

✓ Equation of a two-dimensional surface in three dimensional space

✓ Vector spaces

✓ Converting important vector spaces

✓ Matrixes

✓ Algebraic Geometry

✓ Determinant

✓ Affine Graid Geometry

✓ Base vector

✓ Commutativity

✓ Associativity

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از