💠  آکادمی و اهداف ما 💠

مجموعه این دروس که شامل ریاضى، فیزیک، بیولوژى و فلسفه مى شود بحث بنیادى ما در آکادمى ناصرى و چارچوب “مدل پدیدآیی” (Z-model) را شکل مى دهد و به توصیف جهانى مى پردازد که تنها بر اساس یک قانون و تنها یک معادله “رشد” مى کند (“پدید مى آید”).

این مجموعه،‌ دروس نهایی پایان دوره را تشکیل می دهند و در قالب چهار عنوان ارائه مى شود:

١– ریاضى پدیدآیی (Mathematics of Z-model): مباحث مورد بررسی در این کلاس شامل

آشنایی با مقدمات تئورى اعداد
مطالعه محدودیت حساب دیفرانسیل (calculus) در توصیف پدیده ها ‌و ساختارهاى غیرخطى (مانند رفتار و ساختار خود جهان و هر موجود زنده)
“ناسازگارى” (inconsistency) و “ناکاملی” (incompleteness) “سیستم هاى فورمال” (Formal/axiomatic systems)
“قضایاى گودل” (Gödel Theorems)
“جبر آبسترکت” (Abstract Algebra) شامل
“جبر کلیفورد” (Clifford algebra) و “هندسه جبری” (Geometric Algebra)،
“جبر کواترنیونی” (Quaternions)، و جبر هایپرکمپلکس” (Hypercomplex)
جبر Normed Division Algebra،
“تئوری گالوا” (Galois Theory)،
تئوری گروه” (Group Theory)،
“تئوری کتگوری” (Category Theory)
“تئوری ماتریس های رندوم” (Random Matrix Theory)
“هندسه سیمپلکتیک” (symplectic geometry) و “آشوب همیلتونى” (Hamiltonian Chaos) و به ویژه رفتار شبه پریودیک (pseudo periodic).

٢– فیزیک پدیدآیی (Physics of Z-model): اساس بحث ما در این درس شامل

“آشوب کوانتومى” (Quantum Chaos)
“تابع زیتاى ریمان” (Riemann Zeta Function)
“تئوری آشوب در فیزیک” (Chaos Theory in Physics)
“المان هاى بنیادى فضاى فازی”‘ (fundamental elements in phase space)،
“توابع ال” (L-Functions)
“مدل پدیدآیی” (Z-Model)

٣– بیولوژى پدیدآیی (Biology in Z-model):

“زنده بودن” در چارچوب المان هاى بنیادى فضاى فازى
“موجودات زنده و “توابع ال”
“نوسانات شیمیایی” (chemical oscillations) در فضای فازی
“سنتز پروتئین” در مدل پدیدآیی
“سلول های بنیادی” (Stem Cells) در مدل پدیدآیی
آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک و زندگی در مدل پدیدآیی
پاتولوژی پدیدآیی
پزشکی پدیدآیی

۴- فلسفه و جهان بینى پدیدآیی (Z-Model & Phylosophy): تلاش علمى بشر در نهایت دو هدف را دنبال مى کند:

درک واقعیت جهان و به کارگیری آن در ‘زندگى’. با توجه آموخته هاى سه درس اول، ‘زندگى’ را در چارچوب مدل پدیدآیی باز تعریف می نماییم و اینکه اعضاى یکدیگریم و از یک گوهر. در ادامه، مدل پدیدآیی را به مطالعه موضوعاتی در جامعه شناسى، فرهنگ، آموزش و پرورش و در نهایت فلسفه اعمال می کنیم و جهان بینى خاص برتافته از این مدل معرفی را بررسی می نماییم.

همراه شویم و ‘مى در ساغر اندازیم’ در سفرى ویژه به دنیاى ریاضى، فیزیک، بیولوژى و فلسفه تا ‘پرده برافتد و نه تو مانى و نه من!’

بازدیدها: 185

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از