جلسه ششمجرم صفرنور Lecture six: Zero Mass! Light

✓ قانون بقاء انرژی

✓ ارتباط انرژی و جرم

✓ اثبات مقدار ضریب

✓ اثبات محاسبه جرم نور یا فوتون

✓ معادله انرژی در خصوص اجسام یا ذرات با جرم برابر صفر

✓ رابطه  و ارتباط آن با خلقت جهان

✓ Energy Conservation Law

✓ Relationship between Energy & Mass

✓ Proven factor (or coefficient)

✓ Proven Light mass or photon

& relationship with Creation of the world

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از