جلسه پنجممعادله طبیت (اویلرلاگرانژ) (Lecture five: Nature’s Equation (Euler- Lagrange

✓ تعریف کلی ریاضیات کاربردی یا حساب تغییرات

✓ تفاوت فانکشن و فانکشنال

✓ تاریخچه ریاضیات لاگرانژیان

✓ معادله معروف F=ma از کجا آمده است؟

✓ معادله و اصل لیست اکشن

✓ معادله اویلرلاگرانژ (معادله طبیعت)

✓ نیروهای conservative و non- conservative

✓ بدست آوردن معادله F=ma با توجه به تعریفی که لاگرانژ ارائه داده بود

✓ بدست آوردن معادله اویلرلاگرانژ از طریق حساب تغییرات

✓ کاربردهای معادله اویلرلاگرانژ

 General definition of applied mathematics or Calculus of variation

 Differentiation between functional and function

 The history of mathematics Lagrangian

 Where does the famous equation “F = ma” come from?

 The equation and the principle of the least action

 Euler-Lagrange equation (the equation of nature)

 Conservative and non-conservative forces

 Gaining the equation “F = ma” according to the definition Lagrange provided

 Obtain the Euler-Lagrange equation through the Calculus of variation

 Applications of the Euler-Lagrange equation

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از