جلسه سومزبان ریاضی واحد فیزیک Lecture three: Physics unified mathematical Language

✓ هندسه جبری و جبر کلیفوردی

✓ ابزارهای مطالعه جهان بسیار کوچک و جهان بزرگ

✓ جستجوی ابزار مورد نیاز برای مطالعه جهان بطور یکپارچه

✓ ریشه uv

✓ تفاوت ماهیت uv در دو دنیای ریاضی محض و فیزیک

✓ ارتباط UV & VU با uv & vu

✓ بدست آوردن ریشه معادله uv

✓ پاسخ به دو سوال مهم و ۹۰ ساله فیزیک

✓ نقش ضرب در شکل گیری و خلق جهان هستی

✓ قبل از شکل گیری و خلق جهان هستی و پدیده ها، جهان فیزیکی و موجودات کجا بوده اند؟

✓ اقلیم وُید (تهیو کوانتوم وُید

✓ زمان چیست؟

✓ Algebra Geometry and Clifford Algebra

✓ Study Tools The world is very small and the great world

✓ Search the tools needed to study the world seamlessly

✓ Root uv

✓ The difference between the nature of uv in two worlds of pure mathematics and physics

✓ UV & VU connection with uv & vu

✓ Obtaining the root of equation uv

✓ Answers to two important questions and 90 years of physics

✓ The role of multiplication in the formation and creation of the universe

✓ Where were the physical world and the creatures before the formation and creation of the universe and phenomena?

✓ The void climate and the Quantum void

✓ What is the time?

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از