جلسه چهارمفیزیک جدیدی پدید می آید! !Lecture four: A new kind of physics

✓ مفهوم زمان و نقش آن در فیزیک و بعد موهومی

✓ بیگ بنگ و چگونگی ماهیت جهان قبل از بیگ بنگ

✓ انرژی و ماهیت آن در فضازمان

✓ فضازمان هر موجود

✓ تعریف جدید از بُعد موهومی زمان براساس مدل داناکی

✓ تعریف جدید حرکت براساس فضازمان

✓ انحناء فضازمان و گرانش

✓ Ƭ (تاوبه جای و به جای i

✓ توجیه لحظه خلقت و مرگ

✓ چند بُرداری

✓ پدیدآیی

✓ The concept of time and its role in physics and imaginative dimension

✓ Big Bang and the nature of the world before the Big Bang

✓ Energy and its nature in space-time

✓ The space-time of any existing

✓ A new definition of the imaginary dimension of time based on the Danaki model

✓ New definition of movement based on space-time

✓ Curvature of space-time and gravity

✓ Ƭ (Tau) instead of t and I instead of i

✓ Justify the moment of creation and death

✓ Multi-vector

✓ padidaie

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از