جلسه نهمتئوری گالوا  Lecture nine: Galois Theory -4

✓ ادامه فیزیک و بیولوژی پدیدآیی

✓ اندرکنش موجودات با محیط

✓ بیان ژن و سنتز پروتئین تحت تاثیر اندرکنش موجود با محیط

✓ زیر گروه نرمال

✓ هم ست های راست و چپ زیر گروه

✓ گروه نسبتی

✓ نقش اندرکنش زیر گروه با محیط در تئوری گالوا

✓ مغز و نحوه شکل گیری توانایی های جدید ناشی از اندرکنش با محیط و اطلاعات جدید

✓ Continuation of physics and biology of Padidaie

✓ Interaction of creatures with the environment

✓ Gene expression and protein synthesis under the influence of the interaction with the environment

✓ Normal subgroup

✓ Right and left co-sets side of the subgroup

✓ Quotient group

✓ The role of subgroup interaction with the environment in Galois theory

✓ Brain and the formation of new abilities caused by interactions with the environment and new information

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از