جلسه هشتمتئوری گالوا  Lecture 8: Galois Theory -3

✓ تعریف گروه کلاین

✓ توصیف ریاضی فرآیند پدیدآیی

✓ نحوه پدید آمدن جهان فیزیکی و موجودات آن

✓ شرایط ریاضی پدیدآیی و شکل گیری هر موجود

✓ توصیف و توضیح علت پدیدآیی و ریشه ویژگی های هر موجود پدید آمده

✓ بیولوژی پدیدآیی

✓ مطالعه سلول های بنیادی و نحوه شکل گیری آنها و علت تبدیل آنها به سلو ل های تخصصی

✓ توضیح ریاضی تقسیم سلولی و پیدایش سلول های تخصصی

✓ فیزیک ذرات بنیادی در چارچوب فیزیک پدیدآیی

✓ توصیف ریاضی پدیدآیی ذرات مرکب مانند اتم ها و مولکول ها از ذرات بنیادی

✓ Defining the Klein Group

✓ Mathematical description of the Padidaie process

✓ How to create the physical world and its creatures

✓ Mathematical conditions of occurrence and formation of any existing

✓ Description and explanation of the cause of the Padidaie and root of the characteristics of each existing entity

✓ Biology of Padidaie

✓ Study of stem cells and their formation and the reasons for their transformation into specialized cells

✓ Mutagenic explanation of cell division and the emergence of specialized cells

✓ Particle physics in the framework of the Padidaie physics

✓ Mathematical description of the appearance of compound particles such as atoms and molecules of stem particles

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از