جلسه ششمتئوری گالوا -1 Lecture Six: Galois Theory –1

✓ همومورفیسم، ایزومورفیسم و اوتومورفیسم

✓ گروه و ساختارهای جبری

✓ ساختار جبری میدان

✓ میدان های جبری مهم

✓ ‘گسترش میدان

✓ اتومورفیسم میدان، گروه اتومورفیسم یک میدان، گروه گالوا

✓ Homomorphism, Isomorphism and Automorphism

✓ Group definition and algebraic structures

✓ Algebraic structure of the Field

✓ Important algebraic fields

✓  Field Extension

✓ Field Automorphism, Automorphism group of a field, Galois group

بازدیدها: 86

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از