جلسه هفتمسیستم های غیر خطی (دو بُعدی) Lecture Seven: Non-Linear systems, 2D

✓ خطی سازی معادلات غیر خطی

✓ استثنائات خطی سازی

✓ نول کلاین ها

✓ خط جداکننده

✓ حوزه جاذبه

✓ مدل رقابتی lokta- volterra

✓ Linearization of non-linear equations

✓ Exceptions of  linearization

✓ Null cline

✓ Separator line

✓ Gravity domain

✓ competition model of Lokta- Volterra