پرسش و پاسخ کلاس تئوری آشوب و کاربردهای آن (آشوب1):

جواد صفتی- جلسه دوم(02 اسفند99)

"قراردادی بودن جهت فلش"
با درود بر استاد نازنین ... بسیار سپاس از دانش و منش شما در آموزش بی دریغ آنچه که برای آموختنش سالیان دراز زمان گذاشته اید ... در جلسه دوم گفتید که ما قرارداد میکنیم جهت فلش (Flash) در بخش مثبت نمودار به سمت راست و در بخش منفی به سمت چپ باشد ...به گمان من جهت فلش نمیتواند تنها یک امر قراردادی باشد چرا که همین جهت فلش در تعیین stable fix point تاثیرگذار است ... چرا که اگر ما از آغاز قرارداد کنیم «جهت فلش در بخش مثبت نمودار به سمت چپ و در بخش منفی نمودار به سمت راست باشد»، نقاطی دیگر به عنوان stable fix point شناخته میشوند ...

ناصری: جهت فلش خیلی هم قراردادی نیست. حق با شماست و من پوزش می خواهم. ولی خیلی هم خارج از قرارداد نیست.در حقیقت جهت فلش، جهت تغییرات متغیر ماست. وقتی متغیر ما زیاد می شود، بنابراین تغییرات ما مثبت است. ما این را در امتداد x مثبت می گذاریم. اگر تغییرات ما کم است، منفی می شود و ما فلش را در جهت x منفی می گذاریم (به طرف چپ). اینکه می گوییم قراردادی است بر می گردد به این واقعیت که در طول تاریخ جبر،  ما x مثبت را همیشه به سمت راست کشیدیم و x منفی را به طرف چپ. حال اگر بخواهیم این قرارداد را دنبال کنیم، فلش ما هم تغییرات مثبت اش به سمت راست و تغییرات منفی اش در جهت چپ خواهد بود. باز هم از دقت شما ممنونم و قدردانی می کنم و خوشحالم که امثال شما که اینقدر دقیق موضوعات را دنبال می کنید با ما همراه هستید.